Про Федерацію

Федерація роботодавців гірників України офіційно визнаний учасник соціального діалогу

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про соціальний діалог в Україні»  Комісією Національної служби посередництва і примирення здійснено оцінку Федерації роботодавців гірників України на відповідність критеріям репрезентативності.

Рішенням Національної служби посередництва і примирення від 29 грудня 2011 року № 056\11-00-Р Федерацію роботодавців гірників України визнано такою, що відповідає критеріям репрезентативності на галузевому рівні для участі у колективних переговорах з укладання галузевих (міжгалузевих) угод та для делегування представників до органів соціального діалогу на відповідному рівні, про що видано відповідній Сертифікат.

Дата створення організації – 20.07.2007 року

Федерація роботодавців  гірників України (далі — Федерація) є всеукраїнським об’єднанням обласних організацій роботодавців підприємств гірничодобувної галузі України, утвореним вiдповiдно до Законів України «Про органiзацiї роботодавців», «Про об’єднання громадян».

Федерація є неприбутковою громадською органiзацiєю, яка об’єднує організації власників, роботодавців підприємств гірничодобувного комплексу України та їх об’єднання на засадах добровiльностi та рiвноправностi з метою представництва i захисту економічних, соціальних, інших iнтересiв організацій роботодавців та окремих роботодавців на місцевому, регіональному, всеукраїнському рівні, а також з метою координації та консолiдацiї дій своїх членів у сфері соцiально-трудових відносин.

Повна назва Федерації:

українською мовою: Всеукраїнське об‘єднання обласних організацій роботодавців підприємств гірничодобувної галузі „Федерація роботодавців  гірників України”

російською мовою: Всеукраинское объединение областных организаций работодателей  предприятий горнодобывающей отрасли «Федерация работодателей горняков Украины»;

англійською мовою: All-Ukrainian Association of Regional Employers Organization of Мining Enterprises «Federation of Employers of Miners of Ukraine»

Скорочена назва Федерації:

українською мовою: Федерація роботодавців  гірників України;

російською мовою:  Федерация работодателей горняков Украины;

англійською мовою: Federation of Employers of Miners of Ukraine.

Основною метою створення та діяльності Федерації є представництво і захист iнтересiв власників та їх організацій — роботодавців підприємств гірничодобувного комплексу — у економічних, соцiально-трудових та інших відносинах, захист їх законних прав та iнтересiв, а також координація та консолідація дій членів Федерації для досягнення позитивних результатів їхньої дiяльностi та посилення їх впливу на процес формування соціально-економічної політики, вдосконалення соцiально-трудових відносин та розвитку соціального партнерства в Україні.

Основними напрямами діяльності Федерації є:

забезпечення представництва та захист законних інтересів і прав організацій власників та їх організацій —  роботодавців підприємств гірничодобувного  комплексу — у відносинах з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, професійними спілками, їх об’єднаннями та іншими організаціями найманих працівників, іншими об’єднаннями громадян;

 участь у формуванні та реалізації політики держави з питань зайнятості, оплати праці, охорони праці, соціального страхування працiвникiв, у реалізації соціальних програм, в інших питаннях соціально-економічного характеру та трудових відносин, лобіювання та ведення переговорів щодо її просування;

 координація дій організацій роботодавців підприємств гірничодобувного комплексу у реалізації цієї політики;

 сприяння розвитку соціально спрямованої ринкової економіки, системи соціального партнерства, консолiдацiї організацій роботодавців з метою посилення впливу на  формування соціально-економічної політики держави;

 участь у проведенні колективних переговорів та укладанні генеральної, регіональних і галузевих угод та забезпечення виконання своїх зобов’язань за укладеними угодами;

 координація діяльності організацій роботодавців підприємств гірничодобувного  комплексу у виконанні зобов’язань за генеральною, регіональними чи галузевими угодами;

 співробітництво з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, професійними спілками, їх об’єднаннями та іншими організаціями найманих працівників;

контроль за виконанням іншими сторонами соціального партнерства зобов’язань за генеральною, регіональними та галузевими угодами;

сприяння максимальному дотриманню інтересів організацій власників — роботодавців — при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів);

сприяння вирішенню колективних трудових спорів, запобіганню страйкам як крайньому засобу вирішення цих конфліктів;

збалансування попиту і пропозиції робочої сили, запобігання масовому безробіттю шляхом сприяння створенню нових робочих місць, забезпечення раціональної структури зайнятості населення;

вдосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів, поширення професійних знань та досвіду;

забезпечення скоординованості дій організацій роботодавців підприємств гірничодобувного комплексу, їх об’єднань щодо виконання науково-технічних і соціальних програм, — спрямованих на збільшення обсягів виробництва продукції і послуг, підвищення їх конкурентоспроможності, врегулювання та поліпшення умов праці;

розвиток співробітництва з іноземними і міжнародними організаціями роботодавців та їх об’єднаннями.

 Для виконання завдань, Федерація у встановленому порядку:

1. Представляє та захищає права i інтереси своїх членів у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, професійними спілками та іншими суб’єктами соціального партнерства.

2. Виступає стороною від організацій власників — роботодавців підприємств гірничодобувного  комплексу і представляє їх інтереси у колективних переговорах на національному рівні, в укладанні та виконанні галузевої, територіальної та  генеральної угод.

3. Організовує проведення спільних нарад, переговорів, консультацій та інших заходів між сторонами соціального партнерства.

4. Координує та надає практичну допомогу по укладенню регіональних, галузевих угод та колективних договорів.

5. Координує, контролює дії організацій роботодавців та вживає заходів у виконанні взятих зобов’язань,  вiдповiдно до генеральної, регіональних та галузевих угод.

6. Сприяє вирішенню колективних трудових спорів.

7. Проводить незалежну громадську експертизу проектів законодавчих та інших нормативних актів з питань регулювання соцiально-трудових, економічних відносин, державних програм зайнятості, охорони праці, проведення податкової, цінової політики, інших програм соціально-економічного розвитку, надає свої висновки зацікавленим особам, розробляє проекти програм i нормативних актів для внесення їх у встановленому порядку на розгляд відповідних державних органів.

8. Бере участь у формуванні сторони роботодавців у Національний раді соціального партнерства, інших тристоронніх або двосторонніх органах соціального партнерства.

9. Бере участь у тристоронніх та двосторонніх консультаціях.

10. Координує діяльність членів Федерації, пов’язану із забезпеченням суспільного виробництва товарів i послуг та зайнятості населення, із виконанням науково-технічних, інвестиційних i соціальних програм, спрямованих на збільшення обсягів виробництва продукції та послуг, підвищення їх конкурентоспроможності, поліпшення оплати та умов праці.

11. Координує діяльність членів Федерації, пов’язану з органiзацiєю та здійсненням загальнообов’язкового державного соціального страхування.

12. Здійснює співробітництво з Міжнародним бюро праці, Міжнародною органiзацiєю роботодавців, іншими міжнародними організаціями, сприяє імплементації міжнародних норм у соцiально-економiчнiй i трудовій сферах у національне законодавство України.

13. Здійснює співробітництво з громадськими неурядовими організаціями та подібними закладами інших країн з метою обміну професійним досвідом та посилення інтеграційних процесів.

14. Надає фінансову допомогу для розвитку та виконання статутних цілей та завдань інших громадських органiзацiй відповідного виду.

15. Створює підприємства, установи, органiзацiї для виконання статутної мети Федерації, в тому числі навчальні, дослідні, консультаційні, правові та соцiологiчнi центри тощо.

16. Створює громадські комісії, комітети та делегує їм свої повноваження з конкретних питань своєї дiяльностi.

17. Консультує членів Федерації та надає їм інформаційну допомогу з питань їхньої поточної дiяльностi.

18. Сприяє вдосконаленню системи підготовки, перепідготовки i підвищення квалiфiкацiї кадрів органiзацiй роботодавців, поширенню професійних знань та досвіду.

19. Проводить роботу з узагальнення даних та інформування своїх членів про практику застосування норм трудового законодавства, вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів, розгляд цих питань в судових органах.

20. Здійснює інформаційну, редакційно-видавничу та виставково-ярмаркову діяльність у вiдповiдностi до чинного законодавства України.

З метою розвитку співробітництва між членами Федерації та Федерацією, сприяння діяльності членів Федерації, Федерація має право:

надавати рекомендації членам Федерації щодо вирішення індивідуальних трудових спорів, представляти в судах інтереси власників;

надавати рекомендації та послуги членам Федерації щодо налагодження роботи з управління персоналом;

проводити заходи, спрямовані на сприяння інвестиційних процесів членів Федерації;

здійснювати організацію професійно-технічного навчання та інших аналогічних заходів щодо підвищення кваліфікації персоналу.

Добавить комментарий